Home > Information
Check-outs :

文字析義注 .上冊

  • Hit:54
  • Rating:0
  • Review:0
  • Trackback:0
  • Email:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
  • keepsite
  • Introduction
  • Collection(0)
  • Review(0)
  • Rating(0)

《文字析義注 上冊》 壯心不已的一代學人 魯實先研治文字,融會《說文》、甲、金、匋文及經義,創通義類,26歲以《史記會注考證駁議》一書震驚士林。早歲立志,苦學成名,畢生盡瘁於學術;屈萬里稱其「學富五車,目空一世。」徐復觀更以「三絕」讚譽其在《史記》、文字學及曆算學之成就。 通考求精,珍貴遺著 本書為魯實先在文字學之珍貴遺著,全書以獨體象形、合體象形、變體象形及省體象形四部,分述文字的蛻變。其釋字釋義,融合甲骨、鐘鼎、刀布、古璽,及經傳有關之資料,俾學者能於古物及載籍,得溝通互證之效。書中以「某之從某,猶某之從某」之形式,正許氏《說文》在釋形、釋義之謬誤。對於研究文字學、金文學、甲骨學,實有莫大之啟示與助益,復使學者資以悉究文字之初形本義,詳明中國文字遞邅之迹。

Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.