Home > Information
Check-outs :

等一個人の愛情

  • Hit:56
  • Rating:0
  • Review:0
  • Trackback:0
  • Email:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
  • keepsite
  • Introduction
  • Collection(1)
  • Review(0)
  • Rating(0)愛情……可不可以……永恆?

這個世界上,

有一片海,叫做愛情海,

有一首歌,叫做浪人情歌,

有一個地方,叫做桃花源,

有一本書,叫30號幸福巴士。

眼前有一條路,名字叫做──浪漫公路,

指引我去該去的地方。

我在想,我是不是已經找到了正確的方向……

Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.