Home > Information
Check-outs :

戲曲美學

  • Hit:220
  • Rating:0
  • Review:0
  • Trackback:0
  • Email:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
  • keepsite
  • Introduction
  • Collection(0)
  • Review(0)
  • Rating(0)

導論。
戲曲的抒情本質。
戲曲的審美品性。
戲曲的人物塑造。
戲曲的表演型態。
戲曲的創作主體。
戲曲的審美功能。
戲曲觀眾的欣賞模式。
二十世紀中國戲曲之命運。

Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.