Home > Information
Check-outs :

韓國歷史與現代韓國

 • Hit:202
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Email:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)


 殷末周初,中國箕子即東來建國,漢初衛滿又因躲避戰亂,率部眾進入朝鮮取箕子而代之。漢武帝時代更將朝鮮納入中國版圖,自此朝鮮半島的命運就即跟隨中國的興衰,朝代交替而起伏。也開始對中國產生事大主義思想,即奉中國為宗主國。


 朝鮮半島亦是中、日等鄰國兵家必爭之地。元朝曾兩度以朝鮮半島為跳板,攻打日本,中、日也曾為了維繫宗主權與爭奪在朝鮮的利益而爆發中日戰爭,蘇聯和日本亦因朝鮮爆發日俄戰爭,日本更利用朝鮮,企圖征服中國,因而引爆了二次世界大戰。韓戰更是資本主義國家與共產主義國家的大對決,直到現在韓國仍然無法結束其分裂國土與分斷國家的命運。


 本書可以說是一本韓國通史。筆者從古代歷史,即原始社會與部落社會時代開始介紹,歷經古朝鮮、漢郡縣、三國、至統一新羅時代。中世史,即高麗王朝時代至朝鮮王朝時代。及至近代、現代韓國,逐一作有條理、有系統的介紹。內容以歷代的政權交替、對外關係、教育文化層面,以及現代韓國(韓國與朝鮮)作詳細的敘述。

Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.