Home > Information
Check-outs :

春秋集傳微旨.春秋尊王發微

  • Hit:35
  • Rating:0
  • Review:0
  • Trackback:0
  • Email:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
  • keepsite
  • Introduction
  • Collection(0)
  • Review(0)
  • Rating(0)

《春秋集傳微旨》,三卷,唐陸淳撰,浙江工商大學哲學系柴可輔點校。作者首先條列《春秋》相關經文,其次列舉《左傳》《公羊傳》與《穀梁傳》異同,並參之啖助、趙匡之說而斷其是非。此書為陸氏系統研究《春秋》三《傳》諸多著作中之一種,與陸氏的《春秋集傳纂例》《春秋集傳辨疑》等著作互為補充。
 
《春秋尊王發微》,十二卷,宋孫複撰,復旦大學文史研究院段志強點校。孫氏治《春秋》,強調明諸侯、大夫之功罪,以考時世之盛衰,而推見帝王之治亂,對後世影響深遠。

Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.