Home > Information
Check-outs :

Tha-kheh:2012阿却賞tioh獎人林貴龍臺語小說集

 • Hit:12
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Email:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

《Thá-kheh》這本冊收錄林貴龍三篇台語小說,其中以長篇小說《Thá-kheh》做冊名。三篇小說充滿咱「文化ê寶藏」,林貴龍精寫咱共同生活ê土地深情,佇彼个年代發生ê衝突、磨合,描寫無仝族群生活ê細節,尤其是「phiah話、黑話」記錄各行各業討趁ê話語。三篇小說記錄台灣ê文化資產,共遮ê寶藏經由台文寫作傳承落去。

 台文作家、《台文通訊BONG報》社長陳明仁推薦:「〈Thá-kheh〉有佈局kā族群認同做藝術性ê處理,上可貴--ê,kā台灣ê行話、白話kap phiah話摻佇內底,台灣古早社會有各種暗話,佇正當行業號做「白」...;娛樂界、tshit-thô人ê暗話號做「phiah」,iáu-koh有部份咧使用,毋過外界無啥捌,這攏是台語發音,thang講台語ê資產。

 戰後台灣社會加入新住民「外省人」,in紮新ê社會話來...這款現象取材做小說,也是保惜土地文化ê深情。」

Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.