Home > Information
Check-outs :

奪人ê愛:藍春瑞台語小說集 .2

 • Hit:15
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Email:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

一世人短短--à,是幾十冬niâ,uì讀冊、做兵、娶某生囝、公務員ê考試到入去官廳,phâng hit款食bē飽、iau bē死ê頭路,m̄管是公所、農委會ê試驗單位、國中、病院kap工程機關到路尾仔四个高中,tîng-tîng-tha̍h-tha̍h lóng是一目nih仔就過--去。Tsit內底ê經過,若kap調職、升官、考績有牽磕--ê,lóng是艱難、厭siān占khah大面,就準講有歡喜、樂暢ê時tsūn,mā是短短--à一睏仔就過--去,莫怪tiānn-tiānn聽一寡宗教家、哲學家leh講人出世來世間,就是一種ē了bē盡ê苦惱kap操煩,落塗時就是艱艱beh起鼓ê頭一步。

 講著艱難……,beh考初中、高中、大學ê聯考kap兩擺ê公務員考試,無暝無日phue命leh讀hit幾本仔冊,kan-ta為著beh hōo tiâu tī壁頂tsit項代誌niâ,suah tio̍h-ài kā無事sái、hām讀冊無sio黏蒂帶ê khang-khuè lóng tàn去十三天外,放hōo無要無緊,hit種ê tu̍h-lān kap怨tsheh正經講bē出喙,就準beh講hông知影,mā無人beh聽。

 反倒tńg來講,tsiânn濟kái ê放榜知影家己有法度考tiâu ê時tsūn,hit種歡喜、樂暢真正m̄是一工兩工、三兩句話就有法度pué ē清ê代誌,khah害--ê是歡喜、樂暢lóng擋bē久長,liam-mi就退tâng--去--ah。親像講三層仔肉好食,三頓lóng直透創tsit味hōo你食,起頭生成ē hìng-hìng,兩工仔過就uì喙、厭siān,tse iáu是小局,歹剃頭--ê是你逃bē出現此時ê頭路kap環境,koh m̄敢sái性地辭頭路tsiah是忝頭!

 是按怎ē有艱難、厭siān、歡喜kap樂暢ê心情leh起起落落搬bē煞?我家己leh臆,是因為lán lóng leh jiok一寡有tí止、ē盡磅ê代誌來做目標,iáu未得--著ê時是艱苦tsē-kuà,逐工hainn-hainn-tshan。追ē著ê時tsūn就即時暢kah lān-pha kiōng-beh lut--去,掠準tsit世人食穿lóng有--ah。Mê角出tī 「有tí止、ē盡磅」ê mi̍h件親像講權力、官位、錢項kap田園、厝地,lóng是一山望過一山,bē輸永遠thūn bē tīnn ê屎ha̍k仔空án-ne,m̄是kan-ta凝心得bē著--ê,mā ē怨妒別人比lán khah khiàng,就準講有一日hōo你選tiâu總統、做著皇帝、好額kah bē輸王永慶án-ne,mā是嫌肝嫌kiān,逐項lóng bē夠khuì。

 M̄-koh,lán若追求文學、藝術tsit款「無tí止、永遠bē盡磅」ê khang-khuè,你ē逐工hìng-phut-phut沉tī內底koh bē huah忝,是因為tse是lán家己ê心願,無人kā lán用強--ê,若kah家己有hit款ê意神,心肝hìng到tè--ah,就無leh煩惱別人按怎看tsit个代誌,khah-ke mā有tsiânn濟人ē罵文學家、藝術家是一陣痟kah無尾溜ê怪跤。

 我m̄是文學家、藝術家,mā m̄是啥mih怪跤,m̄-koh我有認知著寫台文是一種「無tí止、永遠bē盡磅」ê khang-khuè,意思是你若有寫--落-去ê意向,決定對現此時ê成就有一絲仔tìng意ê ǹg望,生成就bē艱苦、bē厭siān,koh有淡薄仔歡喜kap樂暢ê穡頭thang沓沓仔過日,真正是爽kah叫m̄敢。Tsit款代誌心適koh有議niū,好sńg koh bē想懶屍,是我sannh心寫台文小說ê起因,mā是出版第二本小說ê本意。

 另外,李江却台語文教基金會kā我寫ê小說提供一tah出版成冊ê舞台,我ài kā in sueh多謝,若無in tàu-sann-kāng,我ê心願kap興趣就無才調達成--ah。

 Iáu有高雄市ê蔡宗禮老師撥工隨字仔校對,掠著tsok濟三講四m̄-tio̍h ê字句kap拼音有tîng-tânn ê所在,tsiah是功勞一大件。

 莫怪講beh出版ê文稿,tio̍h-ài tshiànn別人koh ho̍k--過,愈濟kái愈好,tsiah sa ē著讀--起-來bē順、邏輯有欠點ê段落kap字句,若無伊án-ne拚勢校對,真正就ē「làu-khuì步盡展,笑破人ê褲底」,tī tsia我mā ài kā伊講:「多謝!Lóo-la̍t!」

Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.