Home > Information
Check-outs :

植憲的憲法解題書 .2014

  • Hit:55
  • Rating:0
  • Review:0
  • Trackback:0
  • Email:0


轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
  • keepsite
  • Introduction
  • Collection(0)
  • Review(0)
  • Rating(0)

《植憲的憲法解題書》 精進考生下述能力: 爭點無遺漏地快速蒐尋; 作答標題結構性地清晰展列; 法律文字無贅複地優美呈現。 輔助爭點完整快速蒐尋的審題架構建立。 審題思考+模擬解答+延伸思考之解題結構。 依循最新法令、實務見解的模解編寫。

Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.
Please login for this service.